test

CONTACT DETAILS

S.NO. NAME CONTCT EMAIL
1. G.K sir 9851176550 / 9849458113 ceo@streamlined.edu.np
2. Binod sir  9851197703 bnodsirma15@gmail.com
3. Binam sir 9842386805 binamyoung@gmail.com
4.      

  
2  
3   
4 Sekhar sir 9841022853 thapashekhar2006@yahoo.com

5 Mahesh sir 9851032032
6 Buddha sir 9851026379 Buddhaplatform977@gmail.com
7 Bishnu sir 9841464636
8 Laxmi mam 9861692731 Bhandarilaxmi163@gmail.com
9 Nabina mam 9861596904 thapa@streamlined@gmail.com
10 Kismita mam 9840102714 gautamkismita@gmail.com
11 Namrata miss 9808216665 namrata.dawadi.07@gmail.com

12 Jenish Sir 9812309443
13 Shyam Sir 9841247616
14 Sudhan Sir 9840280109

TOP